Purpose

Wat is het?
Een Governance Statuut is uw “persoonlijke grondwet”, de belangrijkste principes en innerlijke drijfveren waaraan u zich wilt houden bij het vervullen van uw toezichthoudende functie. U bent bereid om aan derden verantwoording af te leggen over uw handelen in relatie tot deze principes en motieven. Op den duur, als uw Governance Statuut is uitgekristalliseerd, is het in beginsel mogelijk om al uw handelingen, besluiten en standpunten als toezichthouder terug te voeren tot dit document. Deze zijn verankerd in uw Governance Statuut.

Reacties van enkele deelnemers:

Het Governance Statuut geeft mij een inzicht in de belemmerende overtuigingen die mij parten spelen. De exercitie is zeer goed toepasbaar, vooral in mijn rol als voorzitter RvT. Het schrijven van een Governance Statuut is essentieel om goed te kunnen functioneren.

Verschil met governance codes: wezenlijk anders!
Een governance code (zoals de Nederlandse Corporate Governance Code of de Zorgbrede Governance Code) beoogt om uitgangspunten en principes vast te leggen voor het “goed” of “juist” handelen als toezichthouder in het algemeen en rondom een aantal specifieke situaties. In zoverre richten deze codes zich op de uitkomsten van uw overwegingen, dus uw gedrag, zichtbaar gemaakt in procedures voor besluitvorming, standpunten en beslissingen die u (in)neemt.
Het Governance Statuut beoogt om helder te krijgen wat uw onderliggende motieven, drijfveren en values zijn, die voorafgaan aan deze standpunten, beslissingen en te volgen procedures. Uw persoonlijke fundamenten waarop u deze baseert. Waar codes best practices ontwikkelen, is het Governance Statuut uw persoonlijk handvest, dat inzicht geeft in úw intenties en (tot dan toe) onbewuste drijfveren bij toezichthoudende kwesties. Waar u zélf voor staat…

Het Governance Statuut geeft mij een dieper inzicht in mijn persoonlijke veronderstellingen en filters. Je eigen “beperkingen” in je functioneren en je leven moet je willen blijven zien en verbeteren. Het is belangrijk om scherper en concreter bij je drijfveren te komen.

Twee basisvormen
Het Governance Statuut kent twee basisvormen. Het “Persoonlijk Governance Statuut“ richt zich op uw persoonlijk handelen als individu. Op alle overwegingen, afwegingen, emotionele en ethische dilemma’s en zingevingskwesties waarop u uw keuzes, beslissingen en standpunten baseert. Het gaat over ú alleen.

Het maken van een Governance Statuut gaf mij een verdiepingsslag waarom ik RvC-lid ben. Het primaire doel was gericht op bewustwording en verhogen van het bewustzijn m.b.t. onbewuste processen en overtuigingen bij deelnemers over zichzelf. Wij waren unaniem van mening dat dit effect absoluut bereikt is en dat de impact als stevig en waardevol is ervaren.

De tweede basisvorm is het “Board Statuut”. Dit is de “grondwet” van de RvC of RvT als collectief: wat wil zij zelf bijdragen aan de organisatie? Dit is nóch een code in de zin van best practices, nóch een missie statement van de organisatie zelf.
Wij helpen u graag met het ontwikkelen van uw Governance Statuut. Click door naar de webpagina’s Persoonlijk Governance Statuut of Board Statuut voor meer toelichting.

Ik hoop dat het door Merlin’s View uitgewerkte idee aan vele commissarissen en toezichthouders inzicht gaat geven in hun werkelijke motivatie.

(C.J., deelnemer aan commissarissenopleiding in 2014)