Nederlandse codes, wetten en adviezen

 
A. NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODES

 
Codes voor bedrijfsleven & financiële instellingen
1. De Nederlandse corporate governance code
Opgesteld door of namens: Monitoring Commissie Corporate Governance Code

 
2. NCR-Code voor Coöperatieve ondernemingen
Opgesteld door of namens: NCR (Nationale Raad voor land- en tuinbouw)

3. NVP Gedragscode
Opgesteld door of namens: NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen)

4. Ondernemen als Familie: aanbevelingen voor goed bestuur in het familiebedrijf
Opgesteld door of namens: FBNed (Familiebedrijven Nederland)

Financiële instellingen en pensioensector
5. Governance Principes (voor verzekeraars)
Opgesteld door of namens: Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

6. Toekomstgericht bankieren (bevat: Maatschappelijk Statuut – Code Banken – Gedragsregels)
en Bankierseed
Beide zijn opgesteld door of namens: Monitoring Commissie Code Banken

7. Code Pensioenfondsen
Opgesteld door of namens: Pensioenfederatie samen met de Stichting van de Arbeid

8. VITP-Toezichtcode (Normkader voor goed intern toezicht bij pensioenfondsen)
Opgesteld door of namens: VITP (Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector)

 
Codes voor non-profit sectoren

Onderwijs:
9. Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs
Opgesteld door of namens: PO Raad.
Zie aldaar ook ook: Professionalisering van besturen in het primair onderwijs van de Commissie Meurs

10. Code Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs
Opgesteld door of namens: VO-raad

11. Branchecode goed bestuur in het mbo
Opgesteld door of namens: MBO Raad

12. Branchecode Governance hogescholen
Opgesteld door of namens: HBO Raad

13. Code Goed Bestuur Universiteiten
Opgesteld door of namens: VSNU (Vereniging Samenwerkende Universiteiten Nederland)

Zorgsector:
14. Zorgbrede governancecode
Opgesteld door of namens: BOZ/Brancheorganisaties Zorg (bestaande uit Actiz, GGZ Nederland, NVZ en VGN)
Zie tevens de website van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) met een aantal publicaties over governance.

15. Governancecode Kinderopvang
Opgesteld door of namens: NVTK (Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Kinderopvang)

16. Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (uitgewerkt in drie modellen)
Opgesteld door of namens: MO Groep

17. Governancecode UMC’s
Opgesteld door of namens: NFU (Nederlandse Federatie van universitair medisch centra)

Woningsector:
18. Governancecode Woningcoöperaties
Opgesteld door of namens: VTW (Vereniging Toezichthouders in Wonigcorporaties)

Codes voor openbaar bestuur & overheidsdeelnemingen:
19. Nederlandse code voor goed openbaar bestuur
Opgesteld door of namens: Ministerie van Binnenlandse Zaken

20. Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013
Opgesteld door of namens: Ministerie van Financiën

21. Doelgericht op Afstand II
Opgesteld door of namens: Gemeente Amsterdam (Deelnemingenbeleid)

Charity, Cultuur, Sport, Publieke omroep, Publieke dienstverleners, Accountants met OOB-Vergunning en Claimstichtingen:
22. Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
en Handreiking MVO-Aanpak voor VFI-leden
Beide zijn opgesteld door of namens: VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen)

23. Governancecode Cultuur
Opgesteld door of namens: Cultuur en Ondernemen

24. De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur
Opgesteld door of namens: NOC-NSF

25. Goed Sportbestuur
Opgesteld door of namens: KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond)

26. Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep
Opgesteld door of namens: NPO (Nederlandse Publieke Omroep)

27. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners
Opgesteld door of namens: Handvest Groep Publiek Verantwoorden

28. Toezicht en transparantie (Een code voor accountantsorganisaties met een OOB-Vergunning)
Opgesteld door of namens: NBA (Nederlandse Bond van Accountants)

29. Code goed bestuur product- en bedrijfsschappen
Opgesteld door of namens: SER (Sociaal Economische Raad)

30. Claimcode (Code voor stichtingen die massaschadeclaims instellen)
Opgesteld door enkele private initiatiefnemers, waaronder J. Lemstra. Onder meer de VEB en de Consumentenbond passen deze vrijwillig toe.

 
B. INTERNE GOVERNANCE CODES VAN ENKELE NEDERLANDSE EXTERNE TOEZICHTHOUDERS
Op de volgende websites kunnen de interne governance codes van een aantal Nederlandse externe toezichthouders worden gevonden.

31. AFM: De Autoriteit Financiële Markten

32. DNB: De Nederlandsche Bank

33. NZA: Nederlandse Zorg Autoriteit
De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft geen interne Raad van Toezicht. In het bestuursreglement voor de Raad van Bestuur is een bepaling opgenomen op grond waarvan door de RvB een Raad van Advies is ingesteld.

34. NBA: Nederlandse Bond van Accountants
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft een Raad voor Toezicht. Dit is geen interne toezichthouder, maar een college dat namens het NBA bestuur toezicht houdt op accountants.

35. BFT: Bureau Financieel Toezicht
Het Bureau Financieel Toezicht (op notarissen en deurwaarders) heeft geen interne Raad van Toezicht of Raad van Advies.

36. ACM: Autoriteit Consument & Markt
De Autoriteit Consument & Markt heeft geen interne Raad van Toezicht.

37. CBP: College Bescherming Persoonsgegevens
Het College Bescherming Persoonsgegevens kent geen interne toezichthouder. Op grond van het bestuursreglement is een Raad van Advies ingesteld die ook enige (beperkte) bevoegdheden heeft die vergelijkbaar zijn met een interne toezichthouder.

38. NKvW: Nederlandse Keuringsdienst van Waren
De NVWA is een onderdeel van het Ministerie van EZ. Zij kent geen interne Raad van Toezicht of Raad van Advies.

39. IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg
De IGZ is een dienstonderdeel van het Ministerie van VWS. Zij kent geen interne Raad van Toezicht of Raad van Advies.

40. Onderwijsinspectie: Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Zij kent geen interne Raad van Toezicht of Raad van Advies.

41. CFV: Centraal Fonds voor Volkshuisvesting
Het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting is een ZBO. Zij kent wel een bestuursreglement, maar geen interne Raad van Toezicht of Raad van Advies.

 
C. ENKELE WETTEN, ADVIEZEN EN OFFICIELE OPINIES VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID

42. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, 1 januari 2013

43. Pensioenfondsen
Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen & 5 Bestuursmodellen
Opgesteld door of namens: Pensioenfederatie

44. WRR (Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid):
Toezien op publieke belangen.

45. Commissie Halsema:
Een lastig gesprek. Advies Commissie Behoorlijk Bestuur

46. Kamerbrieven:
Instelling monitoring commissie corporate governance code 2013
Versterking bestuurskracht onderwijs
Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren
Bestuurlijke aansprakelijkheid en ondertoezichtstelling in de zorg